Centralna tehniška knjižnica – podpora raziskovanju in gospodarstvu

Central Technical Library – Supporting Research and Economy

Objavljeno dne/Published on: 31.07.2014
Avtor članka/Article Author: Edita Žugelj; foto: E. Ž., argih CTK

Osrednja naloga Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani je izvajanje knjižnične in informacijske dejavnosti za študente, visokošolske učitelje in raziskovalce s področja tehnike in naravoslovja, čeprav je kot javna knjižnica dostopna najširšemu krogu uporabnikov. Od leta 2003 je CTK pridružena članica Univerze v Ljubljani in ena od dveh univerzitetnih knjižnic v okviru njenega knjižničnega sistema.

The main mission of the Central Technological Library of the University of Ljubljana is the implementation of library and information service for students, university professors and researchers in the sphere of engineering and science. The library has, however, been available to a broader specter of users as a public library. Since 2003, CTK has been an integral part of the University in Ljubljana as one of the two libraries in the framework of the university system.

Številne dejavnosti

CTK kot javni zavod poleg knjižnične opravlja še številne dejavnosti, na primer sistematično zbira, obdeluje, hrani in posreduje gradiva (knjige, revije, disertacije, raziskovalne naloge, standarde, patente, zbirke podatkov) v tiskani in elektronski obliki, zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih informacijskih virov, izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,  posreduje bibliografske ter druge informacijske storitve in proizvode, pridobiva, usposablja ter informacijsko opismenjuje uporabnike itn. Poleg javne službe pa v CTK opravljajo tudi raziskovalno in razvojno delo na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti, zalagajo, izdajajo, tiskajo ter prodajajo knjige in druge publikacije s področja svoje dejavnosti, organizirajo posvetovanja ipd.

Knjižnica ima računalniško, komunikacijsko in reprografsko opremo. Za uporabo informacijskih virov in drugih storitev je uporabnikom na voljo 43 računalnikov. Na območju knjižnice deluje tudi brezžično omrežje Eduroam, s katerega lahko do interneta dostopajo tudi s svojo opremo.

CTK se danes razprostira na 2700 m2, malo manj kot polovica tega prostora je namenjenega prostemu pristopu, čitalnicam in Nemški knjižnici. Uporabniki imajo na voljo 180 čitalniških mest - 24 v tihi čitalnici, osem v študijskih sobah ter 148 v čitalnicah v prostem pristopu.

Zgodovina

Knjižnico so kot javno specialno knjižnico ustanovili novembra leta 1949 pri tedanji Tehniški visoki šoli v Ljubljani. Od ustanovitve do leta 1994 je knjižnica domovala v stari vili na Tomšičevi ulici, potem pa so jo preselili v sedanje prostore na Trgu republike 3, poleg Cankarjevega doma. Temeljno poslanstvo CTK je bilo podpora izobraževanju in raziskovanju na tehniških in naravoslovnih visokih šolah, posredno oporo je s svojo dejavnostjo  nudila tudi gospodarstvu. V prvih letih so v knjižnici vso skrb namenjali izgradnji knjižničnega fonda in njegovi ureditvi po sodobnih strokovnih smernicah, vodenju vzajemnega kataloga specialnih knjižnic in izdajanju seznama periodičnih publikacij tujih tehniških revij po knjižnicah v Sloveniji.

V 70. letih se je začela knjižnica intenzivneje povezovati s sorodnimi organizacijami v tujini. Postala je članica različnih mednarodnih strokovnih združenj in teles, kar ji je omogočilo, da je hitreje sledila razvoju knjižničarske in informacijske stroke v svetu, uvajala nove metode in oblike dela na področju znanstvenega in strokovnega informiranja ter se uspešno vključevala v mednarodne tokove medknjižnične izposoje. Vedno se je sproti prilagajala tehnološkemu razvoju in z uvajanjem novih tehnologij posodabljala svoje storitve. Kot prva knjižnica v takratni državi Jugoslaviji je uvedla sodobne metode znanstvenega in strokovnega informiranja, ki so temeljile na uporabi nove tehnološke opreme. Ob koncu devetdesetih je knjižnica z razvojem programskega servisa COBISS postopoma avtomatizirala večino svoje dejavnosti in postala ena največjih in najvplivnejših članic enotnega računalniško podprtega knjižničnega informacijskega sistema v Sloveniji. V novem tisočletju je bila pobudnica in nosilka konzorcijskega nakupa najpomembnejših zbirk strokovnih in znanstvenih elektronskih revij, imela je tudi vodilno vlogo pri razvoju digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani.

Odprtost in enostavnost

CTK je odprta najširšemu krogu uporabnikov, ki se jim za uporabo virov in storitev v prostorih knjižnice ni potrebno posebej evidentirati. Za izposojo gradiva na dom pa se je treba vpisati v knjižnico in članstvo vsako leto obnoviti. Študenti Univerze v Ljubljani postanejo člani CTK z vpisom na fakulteti. Ob prvem obisku knjižnice v študijskem letu morajo obnoviti brezplačni evidenčni vpis. 

Uporaba virov in storitev CTK je preprosta. Večino slednjih je mogoče uporabljati po elektronski poti na spletu ali prek elektronske pošte. Nekatere storitve v prostorih knjižnice so samopostrežne, na primer izposoja gradiva s knjigomatom ali kopiranje dokumentov.

V delovnem času knjižnice (ponedeljek – petek od 8.00 do 24.00, sobota od 9.00 do 17.00, sredi poletja pa ponedeljek, torek, četrtek, petek od 8:00 do 14:00, sreda od 8.00 do 18.00 in sobota od 9:00 do 13:00) je na voljo tudi informator.

Poslanstvo in vizija

CTK kot visokošolska knjižnica študentom in zaposlenim na Univerzi v Ljubljani zagotavlja informacijske in knjižnične storitve s področij tehnike in naravoslovja kot podporo dodiplomskemu in podiplomskemu študiju oziroma pedagoškemu in raziskovalnemu delu. V manjšem obsegu nudi nekatere storitve tudi študentom in strokovnjakom z drugih šol in univerz ter zaposlenim v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah. Storitve knjižnice temeljijo na strokovnosti, kakovosti, sodobni tehnologiji in prijaznosti do uporabnikov. S povezavami z drugimi knjižnicami, knjižničnimi mrežami in informacijskimi sistemi zagotavlja svojim uporabnikom dostop do informacij in gradiv z vsega sveta.

Med informacijskimi viri na spletni strani knjižnice (http://www.ctk.uni-lj.si) lahko uporabljate tudi elektronske knjige, revije in slovarje, kataloge ter specializirane podatkovne zbirke za tehniko z različnimi možnostmi dostopa.

V CTK organizirajo tudi vodene oglede knjižnice. Namenjeni so predvsem srednješolcem in osnovnošolcem, dobrodošle pa so tudi druge organizirane skupine. Za ogled se je treba posebej dogovoriti najmanj dva tedna pred želenim datumom.

Ustanovitelj CTK je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. Od leta 2009 knjižnico vodi direktor Miro Pušnik.

Za svoj prispevek k razvoju knjižnične in informacijske dejavnosti, posebej za svojo zasluge pri uresničevanju univerzitetnega študija in raziskovalnega dela, je bila CTK leta 2000 odlikovana s Častnim znakom svobode Republike Slovenije.

V CTK si prizadevajo tudi za namensko zgrajene prostore za svoje dejavnosti.

Nazaj na prejšnjo vsebinoNatisni članek